070 383 82 27 info@fotozoom.nl

Kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

a) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
b) Dag: kalenderdag. 
c) Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOTOZOOM! B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2516AH) Den Haag aan de Saturnusstraat 60.  
d) Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, of rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met wie Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan dan wel aan wie Opdrachtnemer een of meerdere aanbiedingen doet.
e) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, met inbegrip van wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop. 
f) Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
g) Producten: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde producten en/of diensten, daaronder met name begrepen (woning)foto’s, meetrapporten en plattegronden. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, orderbevestigingen, leveringen en alle andere rechtshandelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen Partijen gesloten overeenkomsten. 
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden, wordt expliciet van de hand gewezen en verbinden Opdrachtnemer niet, tenzij wanneer en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, maar geldt uitsluitend als overeenstemming daartoe schriftelijk is vastgelegd. Iedere andere voorwaarde die niet expliciet en schriftelijk door Opdrachtnemer is geaccepteerd, mist iedere werking. Bij afwijking van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.4 Naast de Algemene Voorwaarden kan Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden stellen en van toepassing verklaren. Indien tussen de aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.
2.5 De rechten in deze Algemene Voorwaarden kunnen behalve door Opdrachtnemer ook worden ingeroepen door al die (rechts)personen die ten behoeve van Opdrachtnemer en Opdrachtgever werkzaam zijn (geweest) of aan Opdrachtnemer zijn gelieerd. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, hulppersonen of bestuurders van opdrachtnemer, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd.  
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in offertes en aanbiedingen aan te brengen, of om deze in te trekken.
3.3 Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen zijn niet automatisch van overeenkomstige toepassing op toekomstige opdrachten. 
3.4 Er komt eerst een Overeenkomst tot stand indien (i) een (schriftelijk) door Opdrachtnemer gedaan aanbod binnen de daartoe gestelde termijn is aanvaard door Opdrachtgever of (ii) een door Opdrachtgever gedane bestelling of aanbod door Opdrachtnemer wordt aanvaard. De verbintenissen en afspraken die worden vastgelegd in een Overeenkomst met Opdrachtnemer, vervangen de eerder gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken. 
3.5 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer niet aan de aanvaarding gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en/of (zakelijke) reiskosten en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of overheidsmaatregel, of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren dan wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijze niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen geldt voor Opdrachtgever een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 
5.2 Indien tijdige betaling uitblijft, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
5.3 Klachten van Opdrachtgever schorten zijn betalingsverplichting niet op.
5.4 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd. 
5.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 250,00. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 
– Over de eerste EUR 2.500,00: 15% 
– Over het meerdere tot EUR 5.000,00: 10% 
– Over het meerdere tot EUR 10.000,00: 5%
5.6 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 6 – Medewerking en informatieverstrekking

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
6.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is of kan zijn.
6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
6.5 Opdrachtnemer is niet verplicht, de juistheid en/of volledigheid van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden te onderzoeken.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
7.2 Opdrachtnemer bepaalt door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door door hem aan te wijzen en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren. Eventuele extra kosten hiervoor zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7.3 Opdrachtnemer streeft ernaar opdrachten binnen de overeengekomen termijnen te realiseren. De overeengekomen termijnen zijn niet fataal, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7.4 Indien Opdrachtnemer gegevens of andere informatie behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
7.5 Opdrachtnemer is in voorkomende gevallen gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtnemer alle werken (waaronder foto’s, meetrapporten en plattegronden) in al hun vormen en hoedanigheden uitsluitend digitaal aanleveren.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Opdrachtgever is gehouden om de door Opdrachtnemer geleverde Producten terstond na levering te controleren, in het bijzonder voor wat betreft de vermelde afmetingen van oppervlaktes op plattegronden en in meetrapporten en de kwalificaties van bepaalde ruimtes van een woning. 
8.2 Klachten met betrekking tot de vermelde afmetingen van oppervlaktes, kwalificatie van ruimtes, de geleverde kwaliteit of onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen vijf (5) werkdagen na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
8.3 Alle aanspraken van Opdrachtgever in verband met klachten over de geleverde Producten vervallen indien Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan bovenvermelde verplichtingen en de daarvan deel uitmakende termijnen.
8.4 De aanspraken van Opdrachtgever vervallen ook indien Opdrachtgever de geleverde Producten heeft doorgeleverd of deze zijn gewijzigd, bewerkt of beschadigd of indien Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van verplichtingen die hij zelf heeft jegens Opdrachtnemer.
8.5 Indien een klacht terecht en ontvankelijk is, zal Opdrachtnemer alsnog deugdelijk leveren, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding. Indien vervangende of aanvullende levering voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer mogelijk is, of wegens tijdsverloop voor Opdrachtgever naar objectieve maatstaven gemeten niet meer zinnig is, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever in plaats daarvan voor de door hem betaalde prijs crediteren voor zover betrekking hebbende op het ondeugdelijke deel van het geleverde.

Artikel 9 – Meerwerk

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere werkzaamheden door Opdrachtnemer zijn verricht dan waartoe opdracht is verstrekt, wordt hieraan het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht. Opdrachtnemer is dan bevoegd die werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
9.2 Indien Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke Overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden c.q. prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek van Opdrachtgever tot het verrichtten van extra werkzaamheden c.q. prestaties als hiervoor bedoeld.

Artikel 10 – Maten

10.1 Opdrachtnemer garandeert dat bij het meten van een onroerende zaak, het verwerken van meetgegevens en het vervaardigen van plattegronden uiterst zorgvuldig te werk wordt gegaan.
10.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden door een ernstige fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden.
10.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact overeenkomstig de werkelijkheid zijn, ook niet in het geval overeengekomen wordt dat Opdrachtnemer zal meten overeenkomstig de NEN 2580 normen en/of de BBMI. Aan een door Opdrachtnemer opgegeven maat kunnen in ieder geval geen rechten ontleend worden met betrekking tot over- of ondermaat en de gevolgen. Daarvan voor zover deze maat 4% of minder afwijkt van de daadwerkelijke maat.
10.4 Opdrachtnemer gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het opstellen van meetrapporten en plattegronden, maar staat niet in voor de juistheid van de meetgegevens (van derden) (inclusief die van Opdrachtgever zelf) en/of de kwalificaties van ruimtes, die ten grondslag liggen aan en/of vermeld worden in de meetrapporten en/of plattegronden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid, risico en vrijwaring

11.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking de schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is onder haar aansprakelijkheidsverzekering. De polis en de voorwaarden van de verzekering liggen voor Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter inzage.
11.2 In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde Producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de aansprakelijkheid of schade is gedekt onder een verzekering, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
11.3 Gevolgschade en indirecte schadekomen niet voor vergoeding in aanmerking.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen die wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of in informatie die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of informatie.
11.5 Iedere vordering jegens Opdrachtnemer, behalve die welke door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na levering. 
11.6 Door het verstrekken van een opdracht tot het gebruik of verveelvoudigen van bepaalde werken verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op enig auteursrecht of industriële eigendomsrechten van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle vordering van derden ter zake daarvan.
11.7 De werknemers, hulppersonen en vertegenwoordigers van Opdrachtnemer kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan deze voorwaarden te ontlenen  verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om eventuele schade van Opdrachtgever te mitigeren, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor haar verzuim en is zij niet gehouden de als gevolg van deze Overeenkomst op haar rustende verplichtingen na te komen, in het geval dat zij hierbij wordt verhinderd door een pandemie, oorlog, het niet beschikbaar zijn van schepen, vrachtwagens of ander vervoer, oproer, arbeidsonrust, ongeval, overheidsmaatregelen die uitvoering van haar opdracht verbiedt of enige andere oorzaak die, in redelijkheid, buiten de schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer ligt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen, indien sprake is van een geval van overmacht.

Artikel 13 – Annulering, opzegging en beëindiging

13.1 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
13.2 Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één week.
13.3 Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van de opzegging. Daarnaast dient Opdrachtgever de tot dan toe door Opdrachtnemer gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde Producten. 
14.2 Tenzij anders overeengekomen verleent Opdrachtnemer, nadat alle door Opdrachtgever verschuldigde betalingen zijn voldaan, aan Opdrachtgever een licentie om de Producten te gebruiken en openbaar te maken zoals omschreven in de Overeenkomst. Opdrachtgever is zonder toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd om de Producten te wijzigen of in gewijzigde vorm te gebruiken. 
14.3 Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer.
14.4 Bij inbreuk op het auteursrecht komt Opdrachtnemer een vergoeding toe van ten minste driemaal het door Opdrachtnemer gehanteerde honorarium, onverminderd het verdere recht op schadevergoeding.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde werken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen volledige betaling van de overeengekomen prijs, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Opdrachtnemer heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Opdrachtnemer zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van die door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
16.2 Hetgeen onder lid 1 van dit artikel is bepaald, geldt niet indien Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak als vertrouwelijk aangemerkte informatie aan een derde moet verstrekken.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Artikel 18 – Wijzigingen Algemene Leveringsvoorwaarden 

18.1 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te brengen. Opdrachtnemer zal deze gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.  
18.2 In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen zich dan inspannen de nietige, vernietigde of onverbindende bepalingen te vervangen door geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk zullen aansluiten bij de doelstelling van de nietige of onverbindende bepalingen.

Laatste wijziging augustus 2021, Den Haag

 

Kleine lettertjes

Contact

De Caballero Fabriek • Unit 25
Saturnusstraat 60 | 2516 AH Den Haag

T: (070) 383 82 27
M: info@fotozoom.nl